Inscripcions 13a Cursa Nocturna de Nadal

Dades Personals

En cas de ser menor cal portar una autorització signada pel pare/mare/tutor legal el dia de la Cursa.

Dades Contacte

Dades Esportives

Import

Codi descompte no aplicable.

Confirmar

El formulari està correctament omplert si tots els passos anteriors tenen una marca verda. Si hi ha alguna marca vermella en algun d'ells, cal corregir l'error abans d'enviar el formulari.

'